Följ oss på sociala medier!

Vargplan strider mot folkrätten

renRättsprofessorn Mattias Åhrén vid Universitetet i Tromsö säger i en intervju med Sveriges Radio att vargar i renhjordarna försvårar eller rent av omöjliggör den traditionella renskötseln och det strider mot internationella konventioner.
Naturvårdsverkets femårsplan för att vargstammen ska få genetisk förstärkning österifrån bygger på att vargar i första hand ska vandra in naturlig, och att flytt av vargar ska ses som en nödåtgärd. Detta innebär att invandrande vargar ska tillåtas passera renskötselområdet. Naturvårdsverket föreslår att renägarna ska öka sin bevakning av renarna, och om det krävs inhägna dem, eller flytta renarna ifrån området där vargen finns.
Åhrén säger att renskötarna har rätt att bedriva renskötsel på ett sätt som är i enlighet med samiska traditioner – det är det som skyddas. Om man tvingas inhägna sina renar så kommer man bort från en traditionell renskötsel och då är det folkrättsstridigt.
Sverige har internationella förpliktelser för att bevara de stora rovdjuren – men samtidigt har den svenska staten även internationella åtaganden för att skydda det samiska folket och renskötseln. Åhrén anser att dessa två intressen ofta krockar, men menar att de folkrättsliga förpliktelserna väger tyngre.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser