Följ oss på sociala medier!

Sommarens torka och skogsbränder – effekter på skogens vilt

rav

Många har undrat hur skogens vilda djur har klarat sommarens skogsbränder och det torra vädret. Naturvårdsverket har lämnat en redogörelse till regeringen av förväntade effekter på viltet av sommarens extremväder.

– Viltet är i allmänhet väl rustat för att hantera enstaka besvärliga år med till exempel torka eller mycket snö. Mark- och skogsbränder är ett naturligt inslag för skogens djur och för viltet är inte en sommar som denna någon katastrof, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

För enskilda individer kan värmen vara besvärande men viltet har en förmåga att söka upp svala platser, antingen fuktiga områden eller högre höjder. Effekten för djuren blir därför sällan långvarig.

Torkan kan vara besvärande för vilda djur genom att kvaliteten i växtligheten sjunker. Den andel vätska som de naturligt får i sig via födan är för liten. Särskilt utsatta är ungarna om moderdjur får svårt att hitta föda av tillräckligt hög kvalitet. Det kan påverka mjölkproduktionen negativt.

En fråga som ställts är hur bärtillgången påverkats och därmed björnarnas möjlighet att lägga på sig tillräckligt med fett för att klara vintern. Bärtillgången i Sverige verkar inte vara generellt dålig trots det torra vädret. Det är dock stora lokala variationer – även inom ett län. De skogshönsinventeringar som nu pågår visar på en riklig tillgång på bland annat kråkbär och hjortron. Björnen är allätare och därför inte enbart hänvisad till bär. Preliminära resultat från de genomförda inventeringarna visar på normala till höga tätheter av ripa, tjäder och orre.

Tack vare långa tidsserier på väder, foderkvalitét och kalvvikter har det varit möjligt att studera effekter på älg vid tidigare torra och varma somrar. Studierna visar en minskad överlevnad hos kalvarna, vilket gick att härleda till dålig foderkvalitet och kornas kondition. Eftersom tillväxten av älg i Sverige är generellt sett hög får denna nivån på ökad dödlighet begränsad och kortsiktig effekt. Efter kommande jaktsäsong ska avskjutningsstatistik, observationer och slaktvikter på älg jämföras med tidigare år för slutsatser om effekten av 2018 års extrema sommar. Skulle informationen avvika mycket från vad man kan förvänta sig ska Naturvårdsverket under pågående jakt i höst löpande utvärdera avvikelserna och vid behov vidta åtgärder. Motsvarande studier kommer att göras även för till exempel björn. Det svenska björnprojektet har märkta björnar någon mil från de områden som brunnit i norra Sverige.

Att skatta den årliga avskjutningen av jaktbara viltarter på nationell nivå har varit en del av Jägareförbundets allmänna uppdrag sedan slutet på 1930-talet. Djurkroppar av varg, björn, järv och lodjur sänds till SVA för undersökning och SVA redovisar sina resultat löpande. Det ger en indikation på arternas kondition.

– Det är viktigt att följa hur torkan och skogsbränderna kan ha påverkat viltet. I nuläget ser inte Naturvårdsverket att det finns en anledning att på nationell nivå agera med anledning av skogsbränderna, säger Marcus C Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket anser att jakten i höst bör genomföras på samma sätt som tidigare. Jägarkåren har vid tidigare svåra situationer tagit ett stort ansvar och Naturvårdsverket ser i nuläget ingen anledning att agera genom begränsningar i möjligheterna att bedriva jakt.

Källa: Naturvårdsverket

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

Forswards

Woodsm

Ultracom

hundkarra

jaktkit

Honda

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler