Följ oss på sociala medier!

När är det tillåtet med skyddsjakt på dov- och hjortkalv?

hjort

I vintras införde regeringen regler om skyddsjakt på dov- och kronkalv på eget initiativ. Vilket innebär att man kan skyddsjaga hjortkalvar från 1 juli för att ”förebygga skada” på oskördad gröda. Nedan förklaras vad man ska tänka på för att uppfylla kraven.

Så här lyder de nya reglerna i Jaktförordningen:
Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län den 1 juli – 15 april.

För att följa reglerna måste man först ställa sig frågan om aktuella grödan kan skadas vid den aktuella tidpunkten på året. Så är normalt fallet för spannmål under sommaren strax innan skörd dock är utgångspunkten att viltet måste få äta. Därför krävs det att det är en viss omfattning på skadan innan skyddsjakt kan motiveras. Om hjortar uppträder i större flockar kan man normalt utgå från att de kan orsaka skador som gör att skyddsjakt bör utföras. Vidare måste djuren befinna sig på eller vid ett fält med sådana grödor innan man kan fälla en kalv. Detta innebär enligt förbundets uppfattning inom ett normalt skotthåll från fältet. Dessutom måste man först vidta andra åtgärder för att skrämma bort viltet innan det kan anses nödvändigt med skyddsjakt.

Tänk på att syftet med skyddsjakten är att förebygga skador – inte att reglera stammens storlek. Skyddsjakt får endast bedrivas om det behövs för att förebygga skador.
Därtill måste man vid skyddsjakten beakta biologiska skillnader djuren emellan.

Dovvilt
Kalvar av dovvilt föds normalt sett i slutet av juni eller en bit in i juli. Under den första tiden diar kalven och orsakar inga skador. Hinden har då oftast dragit sig undan ifrån sin flock och är ensam med kalven under den första tiden. Att fälla en diande dovkalv (som går ensam med en hind) under juli månad ger ingen förebyggande effekt eftersom flocken inte skräms bort. Dovkalvar får därför inte fällas förrän de uppträder i flock (normalt sett i augusti). Då kan skyddsjakten ge en avskräckande effekt varpå man uppfyller kravet på att skyddsjakten behövs för att förebygga skada.
Det finns även etiska bedömningar kring när det är lämpligt att skyddsjaga dovkalv. En liten diande kalv är svår att ta tillvara och kvaliteten på köttet är sämre. I augusti när kalven har börjat äta gräs, byggt muskler och vuxit till sig blir tillvaratagandet enklare.

Kronvilt
Kronkalvar föds normalt under maj och juni. Kronhinden drar sig också undan från flocken i samband med födsel och återkommer till flocken när kalven är cirka två veckor. Kalven har den 1 juli oftast börjat vistas tillsammans med flocken. Att fälla en kronkalv, som vistas i flock, vid ett fält med oskördad gröda kan därför ge förebyggande effekter redan den 1 juli.
Tillvaratagande och köttets kvalitet blir dock bättre om man väntar tills kalven vuxit till sig i augusti.
Inom kronskötselområden avräknas fällda kronkalvar från skötselplanen och man kan även
besluta om begränsningar av skyddsjakten.
Kronkalvar som fälls under skyddsjakt ska rapporteras till länsstyrelsen inom två veckor.

Källa: Svenska Jägareförbundet

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Ultracom

hundkarra

Forswards

Albecom

jaktkit

Woodsm

Honda

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler