Följ oss på sociala medier!

Jägarförsäkringen

Jägarförsäkringens omfattning

Allt om Jakt och Vapen, från 2016-01-01.

Kollektiv olycksfall

Försäkringens omfattning: Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, fysiska helårsprenumeranter på Tidskriften Allt om Jakt och Vapen, under jakt, jaktskytte, jaktstig, viltvårdsarbete samt under direkt resa till och från denna verksamhet.

Försäkringen ersätter:

 • medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 224 000  kr.
 • behandlings- och läkningstid upp till 34 944 kr.
 • tandskadekostnader upp till 5 år.
 • kläder och glasögon upp till 22 400 kr.
 • övriga merkostnader upp till 134 400 kr.
 • kostnader för hjälpmedel vid invaliditet upp till 44 800 kr.
 • psykologiskt stöd i krissituation upp till 22 400 kr.
 • vanprydande ärr.
 • vid dödsfall 44 800 kr.

Vid skada: Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten på skadeanmälan bekräftar att den skadade omfattas av försäkringen.

Webb till skadeanmälan: www.lansforsakringar.se/grupp
Telefon till skadeavdelningen: 08-588 424 12
E-postadress: skada.grupp@lansforsakringar.se

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, org nr 502010-9681. Adress: Länsförsäkringar Sak, Hälsa, 106 50 Stockholm.

 


Ansvarsförsäkringen

Vem försäkringen gäller för och vad försäkringen gäller för: Länsförsäkringars ansvarsförsäkring gäller för fysiska helårsprenumeranter på tidningen Allt om Jakt & Vapen och som saknar annan ansvarsförsäkring, under deltagande i all laglig jakt, jaktskytte, jaktstig och viltvårdsarbete samt resa till och från denna verksamhet.

När försäkringen gäller: Försäkringsskyddet (ansvarstiden) gäller för helårsprenumeranter enligt ovan från och med dagen efter den dag då försäkringsavtalet ingicks enligt ovan eller, för under försäkringsåret tillkommande helårsprenumeranter, från och med dagen efter betald prenumeration. Försäkringen gäller för skada som orsakats av handling som företagits under den tid försäkringen är i kraft. Med handling förstås även underlåtenhet att handla.

Vad gäller försäkringen för: Försäkringen gäller för den skadeståndsskyldighet för person- och sakskada som medlemmarna kan bli ansvariga för enligt gällande skadeståndsrättsliga regler. Försäkringsskyddet omfattar även skadeståndsskyldighet för hund då den vid jakt begagnas av försäkrad.

Försäkringsbelopp och självrisk: Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, 10 % av prisbasbeloppet, åtar sig Länsförsäkringar att:

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger.
 • förhandla med den som kräver skadestånd.
 • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som den försäkrade inte kan få ut av motpart eller annan samt betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att erlägga.

Försäkringsbeloppet är max 5 miljoner kronor per skada och maximalt 10 miljoner kronor per försäkringsår.

Begränsningar – Exempel på undantag i försäkringen är:

 • Försäkringen gäller inte för skada på levererad produkt, dock för skada genom den levererade produkten när defekt i denna orsakar person- eller sakskada.
 • Försäkringen gäller inte för rena förmögenhetsskador.
 • Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av miljöskada, om inte miljöskadan beror på att fel tillfälligt begås eller att fel plötsligt och oförutsett har uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning.
 • Försäkringen gäller inte för arbetsskador eller för skada som kan ersättas genom annan försäkring Det finns flera undantag i försäkringsvillkoren. Uppräkningen ovan är inte uttömmande.

Kontakta oss: Vid skada ska anmälan göras till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Avd. Återförsäkrings och Special, 106 50 Stockholm; tel. 08-588 400 00, Avd Återförsäkrings och Special /Ansvarsskador. Skada ska anmälas så snart som möjligt. I övrigt gäller allmänna preskriptionsregler enligt försäkringsavtalslagen.

Om ni vill ha fullständiga försäkringsvillkor, vänd er direkt till Länsförsäkringar. Adress enl ovan.

JO Förlaget reserverar sig för eventuella ändringar och felskrivningar och hänvisar till Länsförsäkringar för uppdaterade uppgifter.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser