Följ oss på sociala medier!

En samhällsinsats för skärgården

skarv

Skärgårdsfrågorna står högt på agendan för Jägareförbundet Stockholms län. Nu organiserar förbundet skyddsjakten på skarv i skärgården för annars hade den inte blivit av. – Vi utför en samhällsinsats, menar Olof Lublin, ordförande Jägareförbundet Stockholms län.

Skarven anses inte vara förvaltningsbar enligt EU:s direktiv däremot är skyddsjakt godkänt. Detta utgör grundproblematiken kring skarven och att få en skyddsjakt som reducerar antalet har varit svårt.
Stockholms läns fiskarförbund ansökte om och fick en relativt generös skyddsjakt på skarv. Beslutet innehöll en rad olika villkor och det som stack ut var kravet på att Fiskarförbundet, eller någon som de uppdrar detta åt, måste organisera jakten.
Fiskarförbundet hade själva inte möjlighet att klara av denna omfattande administration och organisering och vände sig till Jägareförbundet Stockholms län om hjälp.
Omfattningen av reglerna kan jämföras med skydds- och licensjakter efter stora rovdjur där myndigheterna sköter avräkning från kvoter så att jakten blåses av när antalet tillåtna djur är fällda.
Detta åtagande började gälla i och med datumet för skyddsjaktsbeslutet den åttonde juni 2018. Skyddsjakten ska vara avslutad till den första april 2019.

Ordförande i Jägareförbundet Stockholm, Olof Lublin, menar att skärgårdsfrågorna i länet ligger högt upp på prioriteringslistan, då dessa frågor anses vara bland de viktigaste för många av våra medlemmar.

– Vi vill ta vårt ansvar för en levande skärgård som gynnar alla, såväl människor som djur inklusive skarven, som slagit sig ner i en skärgård där denna fågel kan ställa till med stora miljöproblem om den inte förvaltas. Av den anledningen tar vi på oss detta uppdrag så att vi kan bidra till att det i alla fall blir lite verkstad i skarvfrågan, säger Olof Lublin.

Så här sker organiseringen av skyddsjakten av Jägareförbundet Stockholms län:

·        På Jägareförbundet Stockholms läns hemsida skapades en sida som heter ”skyddsjakt på skarv i Stockholms län”

·        Under denna sida finns länk till länsstyrelsens sida och beslutet om skarvjakt

·        Det framgår klart och tydligt att det är egenansvar att uppfylla alla kriterier i beslutet och att jakten ska ske enligt övriga lagar och regler

·        Det framgår hur man gör för att ”anmäla” sig till Jägareförbundet/Fiskarförbundet som organiserar jakten, så att varje enskild jägare uppfyller det som står skrivet i beslutet. För att anse sig ”anmäld” så ska man ha fått ett automatsvar från nedanstående mejladress

·        Vi skapade en mejladress som heter: anmalanskarvjakt@stockholm-jagareforbundet.se

·        Det är till mejladressen varje enskild jägare ska anmäla sig med fullständigt namn, mobilnummer och e-postadress. I denna inbox lagras anmälningarna enbart och ingen ytterligare lagring via någon lista eller annan hantering sker

·        Det automatgenererade mejlet som varje enskild jägare får i samband med anmälan innehåller uppgifter om vad som krävs av jägaren: Det åligger jägaren själv att ”inför varje jakt” förvissa sig om att det finns tilldelning kvar. Detta gör man genom att gå in på Jägareförbundet Stockholms läns hemsida och fliken ” skyddsjakt på skarv i Stockholms län”. Denna sida behöver hållas uppdaterad kontinuerligt under ca 1 år (tills beslutet löper ut) avseende läget för tilldelningen enligt kvot för område A,B,C och D

·        Det framgår också i det automatgenererade mejlet vad som krävs i de fall någon skarv fälls

·        Vi skapade en mejladress som heter: anmalanfalldskarv@stockholm-jagareforbundet.se

·        Varje jägare som fäller skarv ska snarast (senast kl 20.00 samma dag) anmäla till ovanstående mejladress:
– Antalet fällda skarvar
– Dag och plats för respektive skarv
– Om fågeln varit ringmärkt
– Vilka förebyggande åtgärder som vidtagits
– Andra iakttagelser som kan vara av intresse ska redovisas, exempelvis vilken effekt jakten haft på fåglarnas benägenhet att uppehålla sig på områden där de skjutits och eventuellt på området i stort

·        Senast den 1 januari 2019 ska Fiskarförbundet avrapportera ovanstående information baserat från de olika områdena A, B, och C till länsstyrelsen. Det innebär att de behöver ta del av informationen från mejladressen i god tid innan dess

·        Senast den 1 maj 2019 ska Fiskarförbundet avrapportera ovanstående baserat på område D till länsstyrelsen. Det innebär att de behöver ta del av informationen från mejlaadressen i god tid innan dess

Kostnaden för ovanstående arbete avser Jägareförbundet Stockholms län äska från länsstyrelsen.

Källa: jagareforbundet.se

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

hundkarra

Honda

Forswards

Woodsm

jaktkit

Ultracom

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler